Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund.

Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå samt Region Norrbotten.

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har en direktion med 28 ledamöter, 14 ledamöter från Region Norrbotten och 14 ledamöter från kommunerna i länet. Direktionen har även ett arbetsutskott (AU) på 9 ledamöter

Direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska bedriva verksamheten enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och enligt fastställd förbundsordning, samverkansavtal och reglemente, samt lagar och föreskrifter som i övrigt gäller för verksamheten. Direktionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning.

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

Vårt uppdrag

Kollektivtrafikmyndighetens i Norrbotten grundläggande uppdrag är att som myndighet samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten ska även medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik.

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten arbetar även med att regelbundet fastställa mål och ambitioner för den regionala kollektivtrafiken. Detta sker i ett trafikförsörjningsprogram.

Utöver detta ansvarar och beslutar Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten om allmän trafikplikt och kollektivtrafikens taxor i Norrbotten. Myndigheten hanterar även tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst i de kommuner i Norrbotten som lämnat över handläggningen till RKM.

Vår ambition

Taxor för tätortstrafiken i de kommuner i Norrbotten som bedriver sådan bestäms i avtal mellan respektive kommun och kollektivtrafikföretag.

Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att kollektivtrafikresandet ska vara enkelt och enhetligt för resenären. En aspekt av detta är att skapa en enhetlig och smidig övergång vid resor mellan olika transportsätt samt mellan stadstrafik och övrig trafik.

Resenären ska uppleva att kollektivtrafiken i Norrbotten är ett sammanhållet system som är enkelt, tillgängligt och miljövänligt. Detta innebär att lokaltrafik, regionaltrafik, interregional trafik och även kommersiell trafik, så långt som möjligt, bör samplaneras och använda ett gemensamt system. Detta gäller för biljetter, bytespunkter och trafikinformation.

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2023-2035

Organisationsstruktur

Det finns tre dotter- och intressebolag som är knutna till myndigheten.

Dessa är:
Länstrafiken i Norrbotten AB
Norrtåg AB
AB Transitio

Hur kan jag som enskild medborgare påverka kollektivtrafik?

Visste du att varje gång du hoppar på kollektivtrafiken blir du en hjälte för trafiken? Genom att använda den redan befintliga kollektivtrafiken kan du som enskild medborgare göra en superkrafts insats för att påverka och förbättra kollektivtrafiken.

Ju fler av oss som hoppar ombord på bussar, tåg och andra färdmedel desto större supermöjligheter skapar vi för att göra trafiken ännu bättre och roligare. Så, bli en trafikhjälte idag – ta kollektivtrafiken och gör skillnad i trafikvärlden!

Vi tar även emot idéer och förslag via mail till info@rkmnorrbotten.se. Exempel på förslag som kan skickas in är åsikter och idéer om hur kollektivtrafiken kan utvecklas eller om hur kollektivtrafiken sköts.

Fakta – visste du att…

Det genomförs ungefär 9 miljoner resor årligen i länets kollektivtrafik. Av dessa genomförs ungefär 5 miljoner i Luleå lokaltrafik och 2 miljoner i Länstrafiken. Övriga 2 miljoner resor genomförs i tätortstrafiken i Piteå, Boden, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna samt med Norrtåg.

Varje norrbottning åker i genomsnitt 36 resor per år i kollektivtrafiksystemet.

Marknadsandelen mätt i kilometer för kollektivtrafiken i länet av det motoriserade resandet är 11 procent.

De flesta resenärer är väldigt nöjda med sin resa i Norrbottens kollektivtrafik. I vår mätning 2022 var 82 procent nöjda vilket är bättre än det svenska genomsnittet 78 procent.

91 procent av de som reser med sjukresor och färdtjänst är nöjda med sin resa.

Kontakta oss