Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Myndigheten genomgår nu byte av handläggarsystem vilket kan leda till störningar under en begränsad tid. Detta kan exempelvis innebära att handläggningstiden blir längre än normalt. Vi ber om överseende under denna tid.

Om Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnader för personer som till följd av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst regleras genom Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Ansökan om riksfärdtjänst görs inför varje planerad resa och ska vara RKM tillhanda senast tre veckor innan önskad avresa. Inför storhelger bör ansökan lämnas in tidigare. Om ansökan kommer in för sent eller är ofullständig kan det innebära att RKM inte hinner handlägga ditt ärende innan planerad avresa.

För att beviljas tillstånd till riksfärdtjänst ska följande kriterier vara uppfyllda:

-Funktionshindrets varaktighet ska beräknas vara minst sex månader.

-Resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.

-Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

-Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan.

-Resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare eller med ett för ändamålet anpassat fordon.

-Resan bekostas inte av det allmänna.

Färdmedel
Riksfärdtjänst beviljas med billigaste möjliga färdsätt. I första hand beviljas riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Tillstånd för personbil eller specialfordon beviljas endast om resan inte kan göras med allmänna kommunikationer och ledsagare.

Ledsagare
Ledsagare kan beviljas om du måste ha med dig en person för att kunna genomföra resan. Om du däremot klarar av att genomföra resan på egen hand med den service som ges av trafikföretagen och stationsförvaltarna kan du inte beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara kopplat till själva resan, inte vistelse på resmålet. Det är du själv som anlitar ledsagare.

Barn och riksfärdtjänst
För sökande under 18 år görs bedömningen i förhållande till barn i samma ålder utan funktionshinder. Om svårigheterna huvudsakligen beror på typisk utvecklingsnivå och mognad för åldern, uppfyller barnet inte kraven. Om svårigheterna beror på funktionshinder, anses barnet uppfylla kraven. Barnets bästa beaktas enligt Barnkonventionen.

Kontakta oss