Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Ny app och utökat biljettsamarbete

Snowracer

Sex nordliga trafikföretag – Länstrafiken Norrbotten, Luleå Lokaltrafik, Skellefteå Buss, Länstrafiken Västerbotten, Länstrafiken Jämtland och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län – går nu samman för att revolutionera ditt resande! Tillsammans lanserar de en gemensam satsning inom biljettsystem, vilket betyder att du som resenär kommer att kunna njuta av sömlösa byten och smidigare resor över länsgränserna.

Glöm krångliga övergångar – välkommen till en ny era av enkel och bekväm kollektivtrafik, där alla dessa företag kommer att använda samma nationella standard. Det innebär samma app och portaler för alla företag. Nu blir din resa inte bara effektiv – den blir även enklare och roligare än någonsin tidigare!

Specifikt innebär det utökade biljettsamarbetet att projektaktörerna kommer uppgradera, byta ut eller lägga till en ny gemensam app samt Mina sidor, nya resekort, företagsportal samt skolkortsportal. Den nya appen är först ut och lanseras i Norrbotten januari 2024 (Länstrafiken och LLT).

Vilka funktioner kommer den nya appen ha?

Appen kommer att vara enkel att använda och innehåller flera funktioner som ska underlätta
resandet för resenären. Här är några exempel på funktioner i den nya appen:
• Söka resa
• Spara favoritresa och få information om eventuella förändringar
• Köpa biljett (hela biljettsortimentet kommer succesivt kunna köpas i appen)
• Betala med Swish, betalkort eller Klarna
• Få kvitto för biljetten på mejl
• Ge bort biljetter till andra
• Låna ut biljetter till andra
• Hitta närmsta hållplats
• Se trafikinformation
• Förbättrad resesökning mellan Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Den nya appen kommer vara tillgänglighetsanpassad enligt WCAG.

Mer information om projektet finns att läsa på Länstrafiken Norrbottens hemsida:

Rörliga landsbygder

RörLa

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten är med i ett projekt med Luleå Tekniska Universitet som heter RörLa (rörliga landsbygder).

Projektet använder sig av en befintlig IT-plattform, Predictive Movement, för att göra den befintliga trafiken synlig. Målet är att underlätta samåkning och delning av fordon, inklusive färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd trafik. På sikt strävar man efter att inkludera all trafik för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik på landsbygden.

Utmaningarna ligger främst i affärsmodeller (hur betalningar ska ske) och juridiska krav (vilka som får ta betalt) som reglerar passagerartrafik. Modeller liknande Uber (kommersiellt) och kostnadsdelning utan vinstsyfte, som samåkning mellan studenter/allmänheten, är några av de befintliga modellerna som övervägs.

Projektet sträcker sig över 5 år med finansiering från Vinnova. RKM och LTN bidrar med egen tid till projektet och har inga ekonomiska åtaganden. För närvarande söker man exempel på trafik för att testa IT-verktyget, och det har redan hållits möten mellan RKM, LTN och LTU i Överkalix för att generera idéer till projektet.

Läs mer om projektet:

Dynamisk tätortstrafik

Tunnll

RKM är delaktig i dialog kring dynamisk tätortstrafik.
Med dynamisk menas att virtuella hållplatser flyttas allt eftersom beställningar kommer in för att samordna transporter i mindre bussar. Det finns inte heller någon fast tidtabell utan trafiken utförs när behov finns.

Målgruppen är mindre tätorter vars bärighet för att köra traditionell kollektivtrafik saknas.
Möjlighet att åka längre sträckor saknas till skillnad mot RÖRLa och dessa två projekt skulle kunna ses komplettera varandra. Samarbetspartners i form av forskningsinstitut alternativt universitet söks just nu för att lättare kunna testa trafik utifrån ett forskningsperspektiv och i lämplig kommun.

Dialog har hållits med Älvsbyn och Arjeplog så långt. Eventuellt pilotprojekt finansieras av tredjepart och framtida tänkt trafik är tänkt att vara kommersiell, dvs utan behov av finansiering från det offentliga.

Läs mer om projektet:

Förslag på nytt kollektivtrafikupplägg i Norrbotten

ÅKERbär – avslutat

En lång följd av år med resandeminskningar och ökande underskott för kollektivtrafiken i Norrbotten har lett till propåer om att kraftigt minska skattebidraget till verksamheten. Om inte detta ska leda till en successiv avveckling av stora delar av kollektivtrafiken behöver sparbetingen kombineras med offensiva satsningar.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har därför sett behov av att utföra en övergripande trafikutredning – ÅKERbär – som syftar till effektivisering och optimering av trafikutbud och bytespunkter för en kundattraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafik i regionen. I en upphandling sommaren/hösten 2021 tilldelades Trivector Traffic uppdraget att genomföra utredningen.

Trivector Traffics uppdrag syftade till att ta fram välgrundade och genomförbara optimeringsförslag för kollektivtrafikens utveckling i Norrbotten, utredningen behandlar såväl stads-, regionbuss- och tågtrafiken. Optimeringsförslagen ska bidra till att uppnå det övergripande projektmålet om att på medellång sikt få 50 % fler och nöjdare resenärer samtidigt som nettokostnaden för trafiken minskar med 20 %.
Uppdraget har genomförts under tidsperioden hösten 2021 t o m våren 2022.

Tågprojekt – avslutat

Det övergripande syftet med projektet var att bidra till en hållbar, fossilfri pendeltågstrafik i Norrbotten och mot angränsande län och länder. Detta möjliggör ett hållbart resande inom länet samt ökar möjligheter till en regionförstoring inom Norrbotten och Finland.
Ytterligare ett syfte med att utveckla tågtrafiken i regionen var att påverka medborgare att ändra sin attityd till tågåkandet och börja tänka på tåg som ett alternativ i sitt resande. Det är även en förberedelse för att snabbt få igång persontrafik och resande på Norrbotniabanan då den finns på plats.

En viktig aspekt till att satsningen på persontrafik med tåg sker är att det sänder signaler om en positiv regional utveckling som i sin tur bidrar till ett attraktivt län. För att lyckas med projektet är det viktigt att aktivt arbeta för att prioriteringar av persontrafiken i länet sker, t ex när det gäller stationsarbete, spårtider o dyl.

Projektet hade fyra övergripande delmål som är definierade:
• Utveckla tågresandet på sträckorna Luleå-Umeå och Luleå-Kiruna
• Etablera persontrafik på Haparandabanan
• Etablera ny pendeltrafik Boden-Luleå
• Skapa förutsättningar för en gränsöverskridande persontrafik mellan Sverige och Finland

Tågprojektet ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och finansierades av Region Norrbotten samt Norrtåg.

Tågtrafik Haparanda-Torneå: en kärnkomponent i nordiskt samarbete

Den innovativa och välutvecklade persontågsinfrastrukturen mellan norra Finland och norra Sverige står inte bara som en kritisk länk för transport utan fungerar även som en katalysator för ökad samverkan mellan regionerna. Drivet av inflytelserika aktörer på båda sidor av gränsen strävar i detta initiativ efter att påverka nationella beslutsfattare för att lösa utmaningarna kring gränsöverfarten med tåg mellan Haparanda och Torneå.

Årligen genomförs omkring 14 miljoner gränspasseringar mellan Haparanda och Torneå. Sverige och Finland har redan en omfattande interaktion när det gäller varuflöden, tjänster, resande och kulturella utbyten. Dock finns utrymme att vidare integrera gränsregionen genom att optimera gränsöverfarten med persontåg, vilket är av central betydelse för att stimulera tillväxt och utveckling. Denna insikt blev tydlig vid en sammankomst i juni 2021, där företrädare från olika sektorer enades om att gemensamt vända sig till nationella beslutsfattare i både Sverige och Finland.

”Näringslivet satsar cirka 650 miljarder kronor bara på den svenska sidan, och det är av yttersta vikt att samhället svarar med investeringar, särskilt inom infrastrukturområdet.
Nyckelordet här är samarbete, och det finns ingen tid att förlora,” framhöll Nils-Olov Lindfors(c), regionråd, Region Norrbotten.

Gränsöverfarten med persontåg – en prioriterad fråga

Det centrala budskapet på den nationella nivån är att en väl fungerande gränsöverfart med persontåg är av överordnad betydelse för såväl Sverige som Finland. Frågor som sträckor för persontrafik, finansiering och lösningar för Torne älvs överfart är avgörande och sträcker sig bortom enbart lokala eller regionala angelägenheter. Riksdagsledamot Ida Karkiainen
(s), Haparanda, betonade vikten av att framtidssäkra transportlösningar med tanke på pågående och planerade storskaliga industrisatsningar.

”Inom en snar framtid behöver vi hållbara transportsätt för att möta de förändringar som pågår inom näringslivet,” underströk hon under seminariet.

Detta initiativ har sitt ursprung i samarbetet mellan Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, Region Norrbotten, Norrtåg, samt städerna Haparanda och Tornio. Den gemensamma visionen är att främja en fullt integrerad och effektiv tågtrafik som gynnar både näringslivet och invånarna på bägge sidor av gränsen. Med detta mål strävar de efter att skapa en
sammanhängande nordisk region där transport inte bara är en fysisk överföring utan också en möjliggörare för en mer sammanflätad och blomstrande gemenskap.

Ta del av presentationerna om tågtrafik Haparanda-Torneå (in English)

Kontaktperson

Hanna-Leena Ainonen
Rajayhteistyön kehittäjä / Gränssamarbetsutvecklare

Telefon
  • +358 40 502 11 03

  • +46 922 260 39

Förändringsresan – avslutat

Förändringsresan är ett projekt som finansierades av Region Norrbotten och drevs av Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten tillsammans med Norrtåg. Tanken var att få fler arbetsplatser och privatpersoner att testa ta tåget (och parkera bilen) för tjänsteresor och jobbpendling i Norrbotten. Ju fler som reser kollektivt, desto mer kan vi utveckla möjligheterna till kollektivt resande i vår fantastiska region och landsände. Det jobbar vi för!

Förändringsresan var ett testprojekt och en perfekt chans för arbetsplatserna att enkelt prova nya resvanor och göra en klimatsmart förflyttning med hela företaget eller organisationen.

Testa att göra Restid till Arbetstid
Våra jobb- och resvanor förändras. Många har insett att de kan jobba hemifrån, men också på resande fot. Att göra restid till arbetstid spås bli allt vanligare.

Familjesemester med tåget

Inom tågprojektet anlitade vi familjen Olars ifrån Edsbyn i Hälsingland driver inspirationsbloggen – aktivtfamiljeliv.se som testresenärer för att göra en semesterresa längs den nya Haparandabanan.

Läs deras reseberättelse här:

Kontakta oss