Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Hantering av personuppgifter

Insamling av personuppgifter

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten följer säker och laglig hantering av dina personuppgifter för att säkerställa din trygghet som kund. Här nedanför finner du information om hur vi genomför detta och de legala grunderna för behandlingen av dina personuppgifter.

Insamlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Det sker i samband med ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst samt kontakt med kundtjänst.

Myndigheten behandlar personuppgifter som lämnas till oss beroende på vilken tjänst det gäller. Det kan inkludera för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum och annan relevanta uppgifter för det aktuella ändamålet.

Insamlingen baseras på rättsliga grunder. Uppgifter kan behandlas som en del av att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund i samband med köp och därmed uppfylla ingångna avtal. Uppgifter kan även behandlas med stöd av ditt specifika samtycke, som måste vara frivilligt och ges med full förståelse för dess innebörd för att utgöra en rättslig grund.

Dina rättigheter

Vi skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förebygga intrång.

Vår verksamhet följer etablerade policys, inklusive säkerhets- och sekretesspolicy samt IT-policy. Personuppgifterna lagras inom EU/EES och överförs inte till tredje land.

Vi behåller dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Kortregistreringar för ogiltiga kort tas bort löpande.

Om du vill utöva din lagstadgade rätt att få dina personuppgifter raderade eller erhålla en digitalt läsbar rapport över vilka personuppgifter som finns sparade i systemet, kan du lämna en begäran om detta.

Begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av information kan skickas till info@rkmnorrbotten.se.

Om du är missnöjd med myndighetens hantering av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Adress
  • Kungsgatan 23B
    972 31 Luleå

Dataskyddsombud Peter Karlsson
  • 0926-756 70

Kontakta oss